Politechnika Poznańska English

Doktoranci Stypendia 

Aktualizacja:  śr, 02 Listopada 2016 r.

Niniejszym informujemy , iż istnieje możliwość uzyskania pomocy na sfinansowanie zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Poznańskiej przez studentów oraz doktorantów cudzoziemców realizujących studia na zasadach odpłatności (zarówno w j. polskim jak i j. angielskim).

O środki na finansowanie zakwaterowania (SFZ) mogą ubiegać się studenci przyjęci na zasadach odpłatności:

• na studia I stopnia - po pierwszym roku studiów,
• na studia II stopnia - od pierwszego semestru, o ile student jest absolwentem studiów I stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach - po pierwszym semestrze,
• na studia doktoranckie - od pierwszego semestru, o ile doktorant jest absolwentem studiów II stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach - po pierwszym roku studiów doktoranckich.

O środki SFZ mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki: posiadają aktualny status studenta lub doktoranta,

a) zamieszkują w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiej,
b) nie przebywają na urlopie długoterminowym,
c) zobowiążą się do wpłaty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z przyznanym świadczeniem
d) nie posiadają innych niż ww. zobowiązań finansowych w stosunku do Politechniki Po-znańskiej.

Komisja ustala listę rankingową kandydatów do przyznania środków SFZ, w rozbiciu na studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i doktorantów według następujących kryteriów:

a) średnia ocen z ostatniego roku (studia pierwszego stopnia lub studia doktoranckie) lub ostatniego semestru (studia drugiego stopnia) poprzedzającego złożenie wniosku, z wagą 0.6;
b) sytuacja materialna kandydata (w skali od 1 do 5), z wagą 0.2;
c) sytuacja społeczna kandydata (w skali od 1 do 5), z wagą 0,2.

UWAGA!!! Podejmując decyzję o przyznaniu środków Rektor może uwzględnić inne okoliczności.

Termin składnia wniosków!
Wnioski należy złożyć w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w terminie do 30 września br. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony w komputerze, wydrukowany i podpisany.

Regulamin:
- PL

- EN

Wniosek:
- PL

- EN

Dear Students

***

Aktualne przepisy i wymagania znaleźć można na stronie Biura Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP pod adresem: http://www3.put.poznan.pl/eng/studia/doktoranckie/opis

***

Ocena tegorocznych wniosków stypendialnych odbędzie się w oparciu o Wytyczne do opiniowania wniosków stypendialnych (tekst w załączniku):

***

Sposób oceny przez Wydziałową Komisję Stypendialną wyjaśnia załączona Skala oceny osiągnięć osób ubiegających się o stypendia doktoranckie:


Aktualności
2017.07.14

Dyżury Prodziekanów w miesiącach lipcu i sierpniu zostały odwołane.

2017.07.06

Dyżury Dziekana prof. dr hab. inż. Tomasza Mroza w miesiącach lipcu i sierpniu zostały odwołane.

2017.03.07

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009